Kvalitet & Miljö

Vi tar kvalitets och miljöfrågor på allvar

Kvalitet

I vår kvalitetspolicy ingår det att producera och leverera både produkter och tjänster som överensstämmer med våra kunders behov samt motsvarar de lagkrav och regelverk som ställs på verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt med dokumentation och uppföljning för en ständig förbättring. Den största ansträngningen för att förbättra kvaliteten skall vara riktad mot att förebygga problem dels genom en tydlig och rak konversation kring kravbild men också genom efteranalys av projekt för att se om något går att göra bättre. För oss existerar ingen lagom felnivå. Vi vill att samtliga kunder i en relation till oss skall känna sig nöjda.

Miljö

Vårt mål är att inom verksamheten finna praktiskt genomförbara aktiviteter som värnar om miljön. Vi skall sträva efter att arbeta med ständiga förbättringar så att vår verksamhets eventuella påverkan på miljön minskar. Vi vill prioritera kretsloppstänkande och hushålla med resurser. Vi strävar efter att successivt byta all förbrukning till miljövänliga alternativ så långt det är möjligt. Det åligger samtliga av oss engagerade parter tillse att restavfall tas om hand på ett för miljön hållbart sätt. Vi strävar efter att hålla oss uppdaterade och följa de lagar, föreskrifter och krav som ställs på vår verksamhet både för den yttre och inre miljön.